Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruik gemaakt van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies op golevelup.nl.

Privacy

Laatst gewijzigd op 6 december 2018

Dit is de privacyverklaring van levelUP. Met deze verklaring verschaffen wij informatie over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die levelUP verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief en/of het bezoeken van onze website. Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende websites te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

LevelUP is een activiteit van BigWay BV. BigWay BV, gevestigd aan de Feike de Boerlaan 173 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34170155, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt levelUP?

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze website, via een online (contact)formulier op onze website of doordat je ons toegang geeft tot de software van jouw sportschool of jouw activity tracker. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerkt levelUP bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij wij daarvoor van tevoren expliciet toestemming voor hebben gevraagd en ontvangen. Wij verwerken dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@golevelup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom levelUP jouw persoonsgegevens nodig heeft?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om:

 • je onze nieuwsbrief en andere informatie toe te kunnen sturen,
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
 • jouw gedrag op onze website te analyseren, teneinde onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren,
 • jouw surfgedrag over verschillende websites volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte,
 • jouw locatiegegevens kunnen worden gebruikt om je aanbod bij jou in de buurt te tonen,
 • gegevens te kunnen verstrekken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het doen van onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluiten of profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Deelt levelUP jouw persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen of verhuren jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LevelUP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die levelUP gebruikt

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en aanbiedingen kunnen tonen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Surf voor een toelichting naar www.veiliginternetten.nl

Opslag van persoonsgegevens

Door ons verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval zullen wij ervoor zorgdragen dat doorgifte uitsluitend geschiedt indien het land waaraan de gegevens worden doorgegeven voldoende bescherming biedt, zoals doorgifte op basis van een Adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het Privacy Shield). Wanneer een Adequaatheidsbesluit ontbreekt zal levelUP een modelcontract met de betreffende partij overeenkomen waarin afspraken worden gemaakt over het beveiligingsniveau.

Hoe lang levelUP gegevens bewaart

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens wanneer je jouw account bij levelUP opzegt. Bij het pauzeren van je levelUP abonnement bewaren we je persoonsgegevens zodat bij het reactiveren van jouw account jouw geschiedenis en profielinstellingen weer beschikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door levelUP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@golevelup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Surf hiervoor naar deze pagina.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@golevelup.nl

Wijzigingen privacybeleid

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, stellen wij je hiervan op elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, in kennis. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, brengen wij je hiervan op de hoogte en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.