Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruik gemaakt van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies op golevelup.nl.

Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 5 december 2018

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke toegankelijk is na registratie en nadat de Member op de Website of App heeft ingelogd.
 • Activity Tracker: de software, al dan niet gekoppeld aan lidmaatschap bij een Sportaanbieder, die de sportactiviteiten van een Member registreert, zoals bijvoorbeeld Virtuagym, Mindbody, Fitmanager, Fitbit, Strava en Polar.
 • App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van levelUP.
 • Member: een natuurlijke persoon die een Account bij levelUP heeft geregistreerd.
 • Membership: het lidmaatschap van levelUP dat toegang geeft tot de Rewards van Partners.
 • levelUP: de handelsactiviteit van BigWay BV gevestigd aan de Feike de Boerlaan 173, 1019 WG Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34170155.
 • Partner: een bij levelUP aangesloten organisatie die Rewards aan Members aanbiedt.
 • Rewards: de producten en diensten die door Partners aan Members worden aangeboden.
 • Sportaanbieder: een bij levelUP aangesloten organisatie waar Members sporten.
 • Website: de website van levelUP welke bereikbaar is via www.golevelup.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het levelUP Membership en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 3. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door levelUP vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

Artikel 3. Membership

 1. Membership houdt in dat Members door middel van Rewards van Partners worden beloond voor hun sportactiviteiten en worden ondersteunt bij het realiseren van hun fitnessdoelen.
 2. Membership is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Om een Membership te activeren dient een Member zich via de App of Website te registreren, waarbij hij/zij naast het verstrekken van persoonsgegevens inzicht verschaft in zijn/haar sportactiviteiten, door levelUP toestemming te verlenen om de gegevens van zijn/haar Activity Tracker te raadplegen en te gebruiken.
 4. Na registratie krijgt de Member via zijn/haar Account toegang tot de Rewards van Partners.

Artikel 4. Rewards

 1. Rewards dienen als beloning voor sportactiviteiten en/of ter ondersteuning van het realiseren van fitnessdoelen.
 2. Rewards zijn persoonlijke aanbiedingen die uitsluitend zijn bedoeld voor eigen gebruik.
 3. Rewards en/of de condities waaronder van Rewards gebruik kan worden gemaakt kunnen per Member verschillen. De sportactiviteiten van Members, zoals geregistreerd middels hun Activity Tracker, kunnen hierop van invloed zijn.
 4. Rewards worden aangeboden door Partners. Members die van een Reward gebruikmaken gaan een overeenkomst aan met de Partner die de betreffende Reward aanbiedt, waarbij de voorwaarden van de Partner van kracht zijn.

Artikel 5. Free trial

 1. Om kosteloos kennis te maken met levelUP kunnen Members gebruikmaken van een Free Trial periode.
 2. De Free Trial periode gaat in op het moment waarop een Membership is geactiveerd door middel van registratie via de App of Website en eindigt na afloop van de overeengekomen periode.
 3. Na afloop van de Free Trial periode kan de Member besluiten om het Membership onder de bij aanvang van de Free Trial periode overeengekomen condities voort te zetten. Tenzij de Member expliciet instemt met voortzetting van het Membership, wordt het Membership na afloop van de Free Trial periode van rechtswege beëindigd.
 4. Indien een Member na afloop van de Free Trial periode in aanmerking komt voor een kosteloos Membership, wordt de Member hierover in kennis gesteld en wordt het Membership automatisch gecontinueerd.
 5. Members kunnen slechts eenmaal gebruikmaken van een Free Trial periode. levelUP behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien het vermoeden bestaat dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van een Free Trial periode.

Artikel 6. Kosten en betaling

 1. Membership is kosteloos indien een Member lid is van een aangesloten Sportaanbieder.
 2. Indien een Member een nieuwe Member aanbrengt is Membership vanaf het moment waarop het nieuwe Membership ingaat voor beide Members kosteloos.
 3. De Member die niet in aanmerking komt voor een kosteloos Membership is hiervoor telkens per 30 dagen een vaste overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 4. levelUP behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. levelUP zal de Member schriftelijk van een voorgenomen prijswijziging op de hoogte brengen. Indien de Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen voor de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende voorwaarden omtrent.
 5. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member aan levelUP tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van verschuldigde termijnen geschiedt telkens per 30 dagen en aan het begin van de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 6. Indien de verschuldigde termijnbetaling door toedoen van de Member niet kan worden afgeschreven kan gebruik van het Membership worden geblokkeerd tot het moment waarop de Member alle verschuldigde betalingen alsnog in zijn geheel heeft voldaan. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden is beëindigd.
 7. Indien een Membership op enig moment overgaat in een kosteloos Membership vindt er geen restitutie plaats van betalingen die betrekking hebben op de periode van betaald Membership.

Artikel 7. Zichttermijn

 1. levelUP biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na het activeren van het Membership kosteloos te ontbinden.
 2. Indien de Member binnen 14 dagen na activatie van het Membership van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de Member dit via een e-mail gericht aan info@golevelup.nl kenbaar te maken, waarna levelUP het factuurbedrag vervolgens binnen 14 dagen zal restitueren.
 3. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren.
 4. ARTIKEL 8. DUUR EN OPZEGGING
 5. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 6. Opzegging is mogelijk tegen het einde van de lopende periode van 30 dagen, met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen.
 7. Opzegging dient schriftelijk via een e-mail gericht aan info@golevelup.nl te geschieden.
 8. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van 30 dagen weer een nieuwe periode van 30 dagen waarbinnen de Member gebruik kan maken van het Membership.
 9. Ongeacht het moment van opzegging vindt in geen geval restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende periode.

Artikel 8. Verwijdering account

 1. Wanneer een Member het Membership activeert, wordt er een Account voor de Member aangemaakt. Wanneer het Membership eindigt blijft het Account van de Member bewaard.
 2. De Member kan zijn/haar Account uit de systemen van levelUP laten verwijderen. Dit vereist een schriftelijk verzoek van de Member, per e-mail in te dienen bij info@golevelup.nl.

Artikel 9. Oneigenlijk gebruik

 1. Oneigenlijk gebruik van het Membership vindt plaats indien een Member:
 2. derden toegang verschaft tot zijn/haar Account,
 3. derden inzicht verschaft in zijn/haar Rewards,
 4. gebruikmaakt van Rewards, anders dan voor eigen gebruik,
 5. in zijn/haar Activity Tracker sportactiviteiten simuleert die niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden
 6. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van het Membership of dat daartoe een poging wordt ondernomen, behoudt levelUP zich het recht voor het betreffende Account te blokkeren en/of het Membership te beëindigen.
 7. levelUP kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik op de Member verhalen.

Artikel 10. Privacy

 1. levelUP neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door levelUP.
 2. levelUP is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketingdoeleinden.
 3. levelUP gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat ermee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevante informatie en aanbiedingen van levelUP te ontvangen. De Member kan zich via het Account hiervoor uitschrijven.
 5. levelUP maakt op haar Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van Website van levelUP is toestemming van de Member hiervoor noodzakelijk.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van levelUP strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van levelUP in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is levelUP slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor levelUP uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van levelUP. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze periode aan levelUP heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van levelUP of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van levelUP voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. levelUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een door een Partner aangeboden Reward, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Partners aangeboden Rewards is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member.

Artikel 12. Wijzigingen en vindplaats

 1. levelUP heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met levelUP op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@golevelup.nl.
 4. De laatste nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden treft men telkens aan op de Website van levelUP.

Artikel 13. Toepasselijk recht en vormkeuze

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member en levelUP is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van levelUP, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat levelUP met de Member kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.